Producenci
Paczkomaty InPost
Paczkomaty InPost
Regulamin
 
§ 1
 
Składanie zamówień i Warunki dostawy

Wypożyczalnia elektronarzędzi prowadzona jest przez firmę Gejzer Narzędzia Longin Paczkowski, os. Leśne 7 Bezrzecze , NIP 8521118725 .
 
Wydzierżawiający oświadcza, że jest właścicielem maszyn, narzędzi budowlanych i sprzętu budowlanego oraz innych urządzeń, szczegółowo określonych w specyfikacji wypożyczonego towaru stanowiącej załącznik do niniejszej umowy.
 
Dzierżawca oświadcza, że zamieszkuje pod adresem wskazanym w formularzy zamówienia i chce wydzierżawić sprzęt budowlany dla potrzeb prowadzonych robót.
 
Zamówienie przyjęte za pośrednictwem wypożyczalni internetowej Wypożyczalnia Narzędzi Gejzer "http://wypozyczalnianarzedzi.expert", zostanie potwierdzone pocztą elektroniczną lub telefonicznie. Nie gwarantujemy realizacji zamówień, których nie udało się nam potwierdzić. Zamówienie składane jest na formularzu umieszczonym na stronie internetowej. Zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji, jeśli dane w nim zawarte będą niekompletne lub błędne. Dowóz narzędzi na terenie Szczecina jest określony w formularzu zamówienia. Istnieje również możliwość odbioru narzędzi w siedzibie firmy przy ul. Santockiej 48 w Szczecinie.
W przypadku bieżącej niedostępności danej maszyny klient zostanie o tym fakcie poinformowany telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email podany w formularzu w momencie złożenia zamówienia. Wypożyczalnia zastrzega sobie prawo do odmówienia realizacji zamówienia bez podania przyczyny po uprzednim poinformowaniu zamawiającego.
 
Umowa zostaje zawarta na czas określony, tj. od dnia, w którym dochodzi do fizycznego wypożyczenia sprzętu oraz wpłacenia kaucji określonej w specyfikacji sprzętu, przy czym okres dzierżawy umowy, jak też bezumowny liczony jest od dnia wydania przedmiotu dzierżawy - do dnia zwrotu tego przedmiotu do magazynu Wydzierżawiającego.
Data wydania i zwrotu przedmiotu umowy będzie odnotowana w specyfikacji do umowy.
Umowa jest podpisywana w momencie wydania sprzętu w siedzibie Wypożyczalni, bądź w siedzibie Dzierżawcy jeśli została wybrana forma wypożyczenia sprzętu z dostawą na terenie Szczecina.
 
W przypadku wyboru opcji dostawy urządzenia pod wskazany adres, dostawy i odbiory odbywają się w następujących godzinach:
 
Dostawy urządzeń od poniedziałku do soboty w godzinach porannych, do godziny 10:00.
Odbiory urządzeń od poniedziałku do piątku w godzinach 16 - 18 oraz w soboty w godzinach 14 - 16.
 
Podczas odbioru sprzętu podpisywana jest umowa, generowana na podstawie danych wskazanych w zamówieniu .
Wypożyczenie sprzętu, tożsame jest z akceptacją zapisów zawartych w umowie.
Podczas odbioru sprzętu niezbędne jest okazanie dokumentu tożsamości z danymi zgodnymi z tymi, które zostały wprowadzone podczas składania zamówienia.
Wzór umowy znajduje się poniżej:
 

Gejzer Narzędzia Longin Paczkowski Szczecin ul. Bezrzecze Osiedle Leśne 7 NIP: 852-111-87-25

 

Umowa dzierżawy


 

 

zawarta dnia 2022-09-28 w Szczecinie pomiędzy Gejzer Narzędzia Longin Paczkowski, reprezentowanym przez Longina Paczkowskiego - z siedzibą w ul. Bezrzecze Osiedle Lesne 7, 71-238 Szczecin zwanym w dalszym ciągu jako WYDZIER2AWIAJACY.

 

a

 

MIEJSCE NA DANE DZIERŻAWCY SPRZĘTU

 pesel:

nr dowodu os.:

 

zwanym dalej DZIERŻAWCĄ

 

o następującej treści:

 

 

par.1

Wydzierżawiający oświadcza, ze jest właścicielem maszyn, narzędzi budowlanych i sprzętu budowlanego oraz innych urządzeń, szczegółowo określonych w specyfikacji wypożyczonego towaru stanowiącej załącznik do niniejszej umowy.

 

par.2

Dzierżawca oświadcza, ze zamieszkuje pod adresem wyżej wskazanym i chce wydzierżawić sprzęt budowlany dla potrzeb prowadzonych robót.

 

par.3

Strony ustalają, ze:

 1. po dokonaniu przez Dzierżawce oględzin rzeczy będących przedmiotem niniejszej umowy, które są wyszczególnione w specyfikacji, Dzierżawca bierze te rzeczy w dzierżawę
 2. wydanie rzeczy nastąpi w magazynu Wydzierżawiającego w dniu wskazanym na załączniku określonym jako - specyfikacja do umowy;
 3. Dzierżawca oświadcza, ze nie kwestionuje ani wartości, ani jakości wydzierżawionych rzeczy, ujętych w specyfikacji do

 

par.4

Umowa zostaje zawarta na czas określony, tj. od dnia 2022-09-28 do dnia 2022-09-29, przy czym okres dzierżawy umowy, jak tez bezumowny liczony jest od dnia wydania przedmiotu dzierżawy - do dnia zwrotu tego przedmiotu do magazynu Wydzierżawiającego. Data wydania i zwrotu przedmiotu umowy będzie odnotowana w specyfikacji do umowy.

 

par.5

Strony ustalają następujące zasady korzystania z dzierżawionego sprzętu:

 1. utrata wydzierżawionego sprzętu w jakikolwiek sposób, czy tez jego uszkodzenie, zniszczenie, - nie zwalnia Dzierżawcy od zapłaty Wydzierżawiającemu umówionej należności z tytułu niniejszej umowy, jak tez nakłada na Dzierżawce obowiązek zapłaty za utracony sprzęt - ceny wskazanej w specyfikacji do umowy, zaś w przypadku uszkodzenia sprzętu Dzierżawca zobowiązany jest do zapłaty ceny naprawy w terminie do 7 dni od daty przedstawienia faktury za naprawę,
 2. przedmiot umowy nie może być ani podnajmowany ani oddawany do użytku innej osobie, a Wydzierżawiający posiada prawo kontroli sposobu uzytkowania wynajętego

sprzętu,

 1. Dzierżawca ma obowiązek zwrócić przedmiot dzierżawy w stanie czystym (bez resztek betonu zaprawy, farby, ) i nie pogorszonym, za wyjątkiem pogorszenia

wynikającego z normalnego zużycia, w przeciwnym wypadku Dzierżawca zostanie obciążony kosztami oczyszczenia, jak tez kosztami naprawy uszkodzeń.

 

par.6

 1. Czynsz dzierżawy, czas wypożyczenia, wysokość kaucji, warunki płatności - strony ustalają dniu odbioru materiałów, co potwierdzaj podpisem na załącznikach,

zwanych specyfikacją do umowy.

 1. Przez datę zapłaty rozumie się datę uznania rachunku bankowego Wydzierżawiającego lub datę zapłaty należności w kasie Wydzierżawiającego.
 2. W przypadku zwłoki w zapłacie należności określonych w umowie, Dzierżawca zapłaci Wydzierżawiającemu odsetki umowne w wysokości 5 (słownie: pięć dziesiątych)% dziennie po upływie terminu zapłaty.
 3. W przypadku zaniechania zwrotu wydzierżawionego sprzętu po ustalonym w umowie terminie - Wydzierżawiający ma prawo do:
  • naliczenia dodatkowej kary umownej w wysokości 25% dobowej stawki dzierżawy, o jakiej mowa w specyfikacji do umowy,
  • odbioru wydzierżawionego sprzętu z miejsca jego znajdowania się - na koszt Dzierżawcy.

 

par.7

Wszystkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej.

 

par.8

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie odpowiednie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

par.9

Ewentualne spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sqd właściwy dla siedziby Wydzierżawiającego.

 

par.10

Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach wraz z kolejno numerowanymi załącznikami w postaci specyfikacji do umowy stanowiącej jej integralną część. Dzierżawca oświadcza, ze każdorazowo, przed odbiorem sprzętu, zapozna się ze sposobem jego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi.

       
       

 

§ 2
 
Zasady korzystania z dzierżawionego sprzętu.
 
Strony ustalają, że
- Po dokonaniu przez Dzierżawcę oględzin rzeczy będących przedmiotem niniejszej umowy, które są wyszczególnione w specyfikacji, Dzierżawca bierze te rzeczy w dzierżawę;
- Wydanie rzeczy nastąpi z magazynu Wydzierżawiającego w dniu wskazanym na załączniku określonym jako - specyfikacja do umow;
- Dzierżawca oświadcza, że nie kwestiomuje ani wartości, ani jakości wydzierżawnionych rzeczy, ujętych w specyfikacji do umowy.

Strony ustalają następujące zasady korzystania z dzierżawionego sprzętu:
1. Utrata wydzierżawionego sprzętu w jakikolwiek sposób , czy też jego uszkodzenie, zniszczenie, itp - nie zwalnia Dzierżawcy od zapłaty Wydzierżawiającemu umownej należności z tytułu niniejszej umowy, jak też nakłada na Dzierżawcę obowiązek zapłaty za utracony sprzęt - ceny wskazanej w specyfikacji do umowy, zaś w przypadku uszkodzenia sprzętu Dzierżawca zobowiązany jest do zapłaty ceny naprawy w terminie do 7 dni od daty przedstawienia faktury za naprawę
2. Przedmiot umowy nie może być ani podnajmowany ani oddawany do użtku innej osobie, a Wydzierżawiający posiada prawo kontroli sposobu użytkowania wynajętego sprzętu.
3. Dzierżawca ma obowiązej zwrócić przedmiot dzierżawy w stanie czystym (bez resztek betonu, zaprawy, farby itp) i nie pogorszonym, za wyjątkiem pogorszenia wynikającego z normalnego zużycia, w przeciwnym wypadku Dzierżawca zostanie obciążony kosztami oczyszczenia, jak też kosztami naprawy uszkodzeń.
 
§ 3
 
Koszty dzierżawy sprzętu

1. Czynsz dzierżawy, czas wypożyczenia, wysokość kaucji, warunki płatności wskazane są na stronie wypożyczalni w specyfikacji konkretnego urządzenia, Dzierżawca poprzez złożenie zamówienia przez formularz na stronie akceptuje warunki wypożyczenia konkretnego przedmiotu zawarte w nieniejszym regulaminie.
2. Przez datę zapłaty rozumie się datę uznania rachunku bankowego Wydzierżawiającego lub datę zapłaty należności w kasie Wydzierżawiającego, bądź przy odbiorze urządzenia po jego dostarczeniu przez Wydzierżawiającego.
3. W przypadku zwłoki w zapłacie należności określonych w umowie Dzierżawca zapłaci Wydzierżawiającemu odsetki umowne w wysokości 0.5 (słownie : pięćdziesiątych) % dziennie po upływie terminu zapłaty.
4. W przypadku zaniechania zwrotu wydzierżawianego sprzętu po ustalonym w umowie terminie , Wydzierżawiający ma prawo do :
- naliczenia dodatkowej kary umownej w wysokości 25% dobowej stawki dzierżawy, o jakiej mowa w specyfikacji do umowy,
 
§ 4
 
Dostawa
 
Koszt dostawy w wysokości wynikającej z rozmiaru i wagi wypożyczanych narzędzi ponosi odbiorca (zamawiający). Informacja o wysokości opłaty widoczna jest na etapie składania zamówienia w procedurze wyboru sposobu dostawy.
Darmowy dowóz maszyn wyonywany jest w określonych strefach miasta Szczecin, zgodnie z poniższą mapą:
 
 
§ 5
 
Ochrona danych osobowych
 
Dane wprowadzone w formularzu rejestracyjnym są chronione i wykorzystane przez sprzedawcę w celu dokonania sprzedaży, wysyłki i zafakturowania zamówionego produktu. Przekazane nam dane osobowe są traktowane zgodnie z wymaganiami polskiego prawa w zakresie ochrony danych osobowych. W dowolnym momencie klient ma prawo do korekty swoich danych lub ich całkowitego usunięcia z bazy firmy Gejzer Narzędzia Longin Paczkowski, os. Leśne 7 Bezrzecze , NIP 8521118725 .
 
§ 6
 
Wszelkie znaki towarowe i nazwy firmowe należą do ich prawnych właścicieli, a w sklepie "Gejzer Sklep dla glazurnika" zostały umieszczone ze względów informacyjnych. Opisy oraz zdjęcia produktów mają charakter wyłącznie informacyjny.

§ 7

Wszystkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej.
 
§ 8

W sprawach nieuregulowanych w nieniejszej umowie odpowiednie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 
§ 9

Ewentualne spory wynikłe z realizacji nieniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Wydzierżawiającego .
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl